D.Hayv.Kul. S. Eğitim P.Genelge

D.Hayv.Kul. S. Eğitim P.Genelge

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programına Dair Genelge

(2007/11)

 

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 9 uncu maddesi 5 inci fıkrası gereğiBakanlığımızca yayımlanan                    “Hayvan       Deneyleri    Etik            Kurullarının Çalışma   Usul   ve   Esaslarına   Dair   Yönetmelik”   çerçevesinde oluşturulan Hayvan  Deneyleri  Merkezi  Etik  Kurulu  (HADMEK)’nun  02.11.2007  tarihli toplantısında                 alınan kararı     da  dikkate            alınarak;  yönetmeliğin    8            inci maddesi  (f)  bendi  ihtivasında  bu  yönetmeliğin  öngördüğü  şekilde  yerel  etik kurulu  oluşturulan  ya  da  oluşturulacak  olan  bütün  resmi,  özel  kurum  ve kuruluşlarda   yerel   etik   kurullarca   düzenlenecek   olan   Deney   Hayvanları Kullanım   Sertifikası   Eğitim   Programı’nın   tablodaki   derslerden   teşkiline Bakanlığımızca karar verilmiştir.

5199  sayılı  Kanun’un  9  uncu  maddesi  ve  ilgili  yönetmelik  hükümleri gereğince  yerel etik kurulları oluşturulan/oluşturulacak olan Sağlık, Tarım ve Köyişleri,  Çevre  ve  Orman,  Milli  Eğitim  Bakanlıklarına  bağlı  araştırma, hizmet veren kurum ve kuruluşlar, yüksek öğretim kurumları, bunların dışında kalan       ve                      bu                 yönetmeliğin       öngördüğü       şekilde yerel    etik            kurulunu oluşturan/oluşturacak  olan  bütün  resmi,  özel  kurum  ve  kuruluşlar  tarafından tabloda belirtilen ders programına ve diğer hükümlere dikkat edilmelidir.

 

Deney Hayvanları Kullanımına Ait Eğitim Sertifikası Programı

 

 

 

 

 

Konu adı

Ders Saati

 

 

 

 

Verecek kişinin niteliği

A Kategorisi

B Kategorisi

Hayvan

bakıcıları ve diğer

yardımcı personel A1

 

Teknisyen ve teknikerler A2

 

 

 

Araştırıcılar

 

 

Deney hayvanlarının anatomisi, fizyolojisi, histolojisi ve biyokimyası

 

 

 

3

 

 

 

5

 

 

 

3

En az yüksek lisans

diplomasına sahip (Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi veya Biyoloji

Bölümünden), bu konuda deneyimli veya eğitim sertifikalı kişiler

Mevzuat

1

1

2

Bu konuda uzman kişiler

 

 

 

Hayvan deneyleri etiği

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2

En az yüksek lisans

diplomasına sahip (Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi veya Biyoloji Bölümünden), bu konuda deneyimli veya eğitim sertifikalı kişiler

 

 

 

Alternatif yöntemler

 

 

 

0

 

 

 

2

 

 

 

4

En az yüksek lisans

diplomasına sahip (Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi veya Biyoloji Bölümünden), bu konuda deneyimli veya eğitim sertifikalı kişiler

 

 

 

Tutuş teknikleri

 

 

 

5

 

 

 

3

 

 

 

3

En az yüksek lisans

diplomasına sahip (Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi veya Biyoloji Bölümünden), bu konuda deneyimli veya eğitim sertifikalı kişiler

 

 

 

Ġlaç verme ve enjeksiyon

teknikleri

 

 

 

0

 

 

 

3

 

 

 

3

En az yüksek lisans

diplomasına sahip (Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi veya Biyoloji Bölümünden), bu konuda deneyimli veya eğitim sertifikalı kişiler

 

 

 

Kan ve örnek alma teknikleri

 

 

 

0

 

 

 

3

 

 

 

3

En az yüksek lisans

diplomasına sahip (Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi veya Biyoloji Bölümünden), bu konuda deneyimli veya eğitim sertifikalı kişiler

 

 

 

Anestezi – ötenazi teknikleri

 

 

 

1

 

 

 

3

 

 

 

3

En az yüksek lisans

diplomasına sahip (Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi veya Biyoloji Bölümünden), bu konuda

deneyimli veya eğitim sertifikalı kişiler

 

 

Laboratuar işletmesi

 

 

1

 

 

1

 

 

1

En az yüksek lisans

diplomasına sahip (Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi veya Biyoloji Bölümünden),

bu konuda deneyimli veya

 

 

 

 

 

eğitim sertifikalı kişiler

Temel laboratuar güvenliği ve

temizlik

(Çevre, ekipman, kafesler ve hayvanlarla ilgili her türlü yardımcı materyal: tanım,

kullanım ve bakım, temizlik, hijyen, atıkların kontrolü)

 

 

 

6

 

 

 

6

 

 

 

6

En az yüksek lisans

diplomasına sahip (Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi veya Biyoloji Bölümünden), bu konuda deneyimli veya eğitim sertifikalı kişiler

 

 

 

Hayvan refahı ve davranış özellikleri

 

 

 

4

 

 

 

3

 

 

 

3

En az yüksek lisans

diplomasına sahip (Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi veya Biyoloji Bölümünden), bu konuda deneyimli veya eğitim sertifikalı kişiler

 

 

 

Deney hayvanlarının üretimi

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2

En az yüksek lisans

diplomasına sahip (Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi veya Biyoloji Bölümünden), bu konuda deneyimli veya eğitim sertifikalı kişiler

 

 

 

Deney hayvanlarının beslenmesi

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

1

En az yüksek lisans

diplomasına sahip (Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi veya Biyoloji Bölümünden), bu konuda

deneyimli veya eğitim sertifikalı kişiler

 

 

Hayvan hastalıkları (mikrobiyolojik, virolojik, parazitolojik)

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2

En az yüksek lisans

diplomasına sahip (Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi veya Biyoloji

Bölümünden), bu konuda deneyimli veya eğitim sertifikalı kişiler

 

 

 

Ġş sağlığı ve güvenliği

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2

En az yüksek lisans

diplomasına sahip (Tıp Fakültesi, Veteriner Fakültesi veya Biyoloji Bölümünden), bu konuda deneyimli veya eğitim sertifikalı kişiler

TOPLAM

31 saat(*)

40 saat(**)

40 saat(**)

 

 

(*)Hayvan  bakıcıları  ve  diğer  yardımcı  personel;  Hayvan  Deneyleri  Etik Kurulları’nın  Çalışma  Usul  ve  Esaslarına  Dair  Yönetmeliğin  15.  maddesi  (ğ) fıkrasına uygun olarak 80 saatlik eğitimin geri kalan 49 saatini deney hayvanları laboratuarında tatbiki çalışmalarla tamamlar.

(**)Araştırıcılar,   tekniker    ve    teknisyenler,    Hayvan    Deneyleri    Etik Kurulları’nın  Çalışma  Usul  ve  Esaslarına  Dair  Yönetmeliğin  15.  maddesi  (ğ) fıkrasına uygun olarak 80 saatlik eğitimin geri kalan 40 saatini bu konuda tatbiki

çalışmalarla tamamlar.

1-  Deney  Hayvanları  Kullanım  Sertifikası  Eğitim  Programı  A  ve  B

kategorisi olmak üzere 2 gruba ayrılmıştır.

2- Deney   hayvanları   kullanım   sertifikası       eğitim   programlarında derslerin  %80’  ine devametmek mecburidir. Sertifika programları asgari 80 saat olup,  mecburi  konuların  işlenmesinden  sonra,  geri  kalan  zaman  laboratuar  stajı, rotasyon gibi başka eğitim faaliyetleriyle tamamlanabilir.

 

3- Hayvan bakıcıları ve diğer yardımcı personel, 80 saatlik eğitimin 31 saatini teorik ders, 49 saatini deney hayvanları laboratuarında tatbiki çalışmalarla tamamlar.

4- Araştırıcılar, teknikerler ve teknisyenler 80 saatlik eğitimin 40 saatini teorik   ders,   40   saatini   deney   hayvanları   laboratuarında   tatbiki   çalışmalarla tamamlar.

5- Mevzuat dersi, konusunda uzman personel tarafından verilir.

6-  Mevzuat  dışında  kalan  diğer  konu  başlıkları  en  az  yüksek  lisans mezunu ya da eğitim sertifikası olan öğretim üyeleri tarafından verilir.

7- Deney hayvanı kullanıcıları, sertifika almadan bu hayvanlar üzerinde deney,   eğitim,   test   gayesiyle   işlem   yapamaz   ve   çalışma   mekânlarında   bu hayvanları barındıramazlar.

8- Bir araştırıcı, kendi sertifikası olmaması halinde araştırma yürütücüsü olarak başka kişilerle ortak çalışma yapmak amacıyla hayvan deneyleri yerel etik kurullarına müracaat edebilir.

9- Kursiyerlerin  başarılı  sayılabilmeleri  için  kurs  sonunda  yapılacak olan sınavda 100 üzerinden 70 ve üzeri puanı almaları gereklidir.

10-Yönetmelik hükümlerine göre düzenlenen  deney hayvanları kullanım sertifikaprogramlarına   kayıt   yaptırarak   devam   ve   başarı   şartlarını   yerine getiren             kursiyerlere "Deney  Hayvanları               Kullanım                      Sertifikası"    verilir.         Bu sertifika, yerel  etik  kurul  başkanı  ile  üniversitelerde  rektör,  diğer  kurum  v e kuruluşlarda ise en üst düzey yönetici tarafından imzalanır.

11-Yönetmelik   hükümleri   haricinde   başka   kurumlardan   alınmış   olan deney       hayvanları              kullanım       sertifikaları                       ya    da    benzerlerinin     yönetmelik hükümlerine göre eşdeğer olup olmadıklarına HADMEK karar verir.

12-Lisans/yüksek lisans düzeyinde deney hayvanı kullanımı eğitimlerinin, sertifika programına eşdeğer olup olmadığına yerel etik kurulları karar verir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Prof. Dr. Veysel EROĞLU

Bakan

copyright 2013 | KOBAY - Tüm hakları saklıdır

Web Tasarım WEBPOINT